Obuka o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova je stupio na snagu 08. juna 2018. godine, samim tim postavlja se pitanje kako isti primeniti?

Ovim zakonom uređuju se pravila postupka upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova u njihovom održavanju, predmet i vrste upisa u tom postupku i pravila postupka izdavanja izvoda iz navedenih registara, kao i druga pitanja od značaja za održavanje katastra nepokretnosti i katastra vodova. Odredbe ovog zakona koje uređuju predmet i vrste upisa primenjuju se i na postupak obnove katastra, ako zakonom nije drukčije određeno.

Cilj ovog zakona je uspostavljanje i održavanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u interesu sigurnosti pravnog prometa, koji se postiže ažurnim unošenjem potpunih i tačnih podataka o nepokretnostima i pravima na njima u katastar nepokretnosti i katastar vodova. Da li se takav cilj osigurava primenom novog Zakona i koja su to pitanja koja se otvaraju u praksi?

Razgovaraćemo od polaznih veoma bitnih činilaca kao što je sama organizacija rada katastra, kakve su pogodnosti koje stranka može da ostvari u katastru, pojašnjenje rešenja, upravnog spora kao i predbeležbe, zabeležbe i upisa, koje su razlike?

Dakle, predočiće se vrste upisa u katastar nepokretnosti, zatim nadležnosti za upis u katastar nepokretnosti, tok postupka upisa u katastar nepokretnosti, sudska zaštita, upis u katastar vodova, ostala pravila vođenja katastra.

Takođe, predavač će pojasniti na koji način se izdaju podaci iz katastra, ko ima ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata, i na kraju kaznene odredbe i nadzor nad sprovođenjem obaveze dostave. Ukoliko su učesnici u prilici zamolili bismo da pošalju svoja pitanja na mejl upzrepublikesrbije@gmail.com a predavač će na taj način obraditi i pitanja kroz samo izlaganje na predavanju.BENEFIT UČESNIKA:

Na obuci ćete se upoznati sa samim radom katastra i koje su to izmene u odnosu na prethodni Zakon, kako pravilno primeniti novi zakonski propis i kako najefikasnije u svoju korist primeniti odredbe Zakona, kako samostalno pokrenuti postupak upisa u kastar nepokretnosti i vodova i šta Vas čeka kroz čitav postupak.CILJNA GRUPA:

Advokati, javni beležnici, zaposleni u pravnom sektoru, pravnici, pojedinci koji se bave pitanjima imovinsko-pravnih odnosa, članovi udruženja koja se bave datom tematikom, zaposleni na poslovima planiranja i izgradnje, lica iz građevinskih firmi koja se bave rešavanjem pitanja katastra, zaposleni u katastarskim ustanovama i drugi koji se bave upisom nepokretnosti i vodova, a kojima je potrebna specijalistička dopunska obuka.PREDAVAČ:

Milica Torbica: Doktor pravnih nauka, radno iskustvo od preko deset godina stečeno u radu u Republičkom geodetskom zavodu, trenutno obavlja poslove šefa odseka za opšte i upravne poslove Službe za katastar nepokretnosti Novi Sad 2, učesnik na javnim raspravama o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o državnom premeru i katastru, Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, zatim na javnim raspravama o nacrtima Zakona za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, Zakona o ozakonjenju, te Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti svojinskih prava i svojinsko-pravnih odnosa, vođenju upravnog i sudskog postupka,  kao i u svim ostalim poslovima iz oblasti rada Katastra nepokretnosti i državne uprave.MESTO I VREME ODRŽAVANJA OBUKE:

Obuka će se održati 22.02.2019. godine sa početkom u 9h, mesto održavanja je u Novom Sadu, u Hotelu Veliki, u ulici Nikole Pašića 24.

Tačnu satnicu organizacije seminara i raspored predavanja možete pogledati ovde.KOTIZACIJA:

Kotizacija po učesniku iznosi 12.500,00 dinara, Udruženje nije u sistemu PDV-a.KOTIZACIJA OBUHVATA:

 • Predavanje u trajanju od 6 školskih časova
 • Materijal sa predavanja
 • Kafe pauza (Izbor bezalkoholnih pića,toplih napitaka i slano i slatko posluženje)
 • Ručak sa predavačem
 • Sertifikat za prisustvo na obuci
 • Za učesnike kojima je neophodno prenoćište omogućeno je 10% popusta na navedene cena sobe ukoliko učesnik naznači u prijavi da mu je neophodna soba:
 1. Cena noćenja za jednu osobu iznosi 4.200,00 dinara na koju se obarčunava popust 10%
 2. Cena noćenja u dvokrevetnoj sobi iznosi 6.000,00 dinara na koju se obarčunava popust 10%NAPOMENA:

 • Minimalan broj učesnika je 10, maksimalan broj učesnika 25.
 • Prijavljivanje na seminare i edukacije traje do popune slobodnih mesta.
 • Prijave i uplate za obuku se vrše najkasnije do 20.02.2019. godine u 12h.
 • Ukoliko se učesnik ne pojavi na seminaru ili edukaciji Udruženje nije dužno da izvrši povraćaj kotizacije.
 • Za učesnike kojima je neophodna soba, potrebno je da naznače “Potrebna soba” u formularu za prijave, u odeljku “Prijavljujem se za seminar”.
 • Uplate se mogu izvršiti na račun Udruženja broj 355-0003200578001-81.
 • Najbliži parking se nalazi niz ulicu Nikole Pašića u ulici Trg Marije Trandafil br. 2-4, u pitanju je bela zona i njegov celodnevni zakup iznosi 100,00 RSD.POPUSTI:

 • Članovi Udruženja koji su pravna ili fizička lica ostvaruju 10% na kotizaciju.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA: • Putem mail-a Udruženja: upzrepublikesrbije@gmail.com
 • Putem mobilnog telefona Udruženja: 069/733-625
 • Popunjavanjem prijave:

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati koordinatorku seminara Miu Šumarunu na broj telefona: 069/733-625.
Za sve tehničke informacije vezane za obuku možete kontaktirati predsednicu Udruženja Sandru Kozomoru Subotin master inž. žžs, str. sar. za ppz, str. sar. za bznr na broj telefona: 062/733-635

Comments are closed.