Najava projekta MultiKulti Mladi

Na osnovu Konkursa za sufinansiranje projekta očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2017. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“ sredstva su, pored ostalih, dodeljena i našem Udruženju – UPZ od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Aktivnosti projekta obuhvataju organizaciju edukativnog skupa sa najvećim osvrtom na slobodu misli, savesti, veroispovesti, izražavanja i zabranu diskriminacije u skladu sa međunarodnim aktima o ljudskim pravima.

Cilj projekta je afirmacija vrednosti multikulturnog društva i očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije među mladima na prostoru Vojvodine. Takođe, projekat ima za cilj da edukuje mlade o osnovnim ljudskim pravima koja su definisana Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih Nacija, koje je potpisala i Republika Srbija. Mladi će steći znanja o osnovnim slobodama: slobodi misli, savesti, veroispovesti, izražavanja i zabrani diskriminacije u cilju prihvatanja različitosti i očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini.

Ciljna grupa projekta jesu mladi sa fakulteta filozofije, sociologije i prava, mladi koji su aktivni u udruženjima koja su aktivna u datoj oblasti i mladi koji su politički aktivni na području Vojvodine. Ovakva ciljna grupa je definisana iz razloga što ti mladi treba da budu najupućeniji, treba da deluju i utiču na svoje okruženje u skladu sa očuvanjem i negovanjem međunacionalne tolerancije.

Uskoro Vam objavljujemo više informacija, a zainteresovani će moći da se prijave za učešće na edukativnom skupu.

Svako dobro i svakom dobro i budimo MultiKulti, ali i Mladi, a mladost je stanje uma.

Comments are closed.